VÝROBCA DECORGRASS

ponúka na svoje výrobky záruku 6 až 10 rokov. Záruka sa vzťahuje na zmenu zafarbenia trávy a na degradáciu vlákien vplyvom UV žiarenia. Dĺžka záruky je v závislosti na intenzite slnka v mieste inštalácie. Pri rozsahu solárnej aktivity 0-200 w/m2 a DIN 53387 ≥ 6000 hod (v závislosti od klimatickej oblasti) je garantované, že pružnosť trávového vlákna bude dosahovať minimálne 50% jej pôvodnej hodnoty. Záruka je garantovaná výrobcom umelých vlákien, DecorGrass.

PRE UPLATNENIE ZÁRUKY SA VYŽADUJE:

 • uloženie trávnika na kvalifikovaný podklad a použitie správneho inštalačného materiálu ( geotextília, spojovacia páska, lepidlo, kliny... )

ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA: 

 • ak sa umelý trávnik sa používa pre iné účely než ako pokrývka zeme alebo terasy.
 • ak došlo k poškodeniu trávy neodborným zásahom pri kladení alebo údržbe.

img_divider

AK POŠKODENIE SPÔSOBILI:

  • oheň, pôsobenie hrubej sily, nehody, vandalizmus, nedbanlivé zaobchádzanie
  • použitie necertifikovanej výplne trávnika, resp. nedodržaním jej výšky (ak bola použitá)
  • činnosť, ktorá sa nezhoduje s účelom, na ktorý je trávnik určený
  • použitie nesprávnych čistiacich metód alebo agresívnych čistiacich prostriedkov, herbicídov a insekticídov
  • teploty nad 75° C
  • chyby pri udržovaní, ošetrovaní a opravách trávnika
  • vyššia moc a ďalšie prípady, keď nie je možné presne zistiť dôvod poškodenia

Pod vplyvom tepla, chladu a UV žiarenia dochádza u umelej trávy k jej rozširovaniu a zmršťovaniu.
To je ovplyvnené základom, na ktorom je umelá tráva nainštalovaná.
Rozšírenie a / alebo zmrštenie nepresahuje 1 %, čo spadá do dovoleného limitu.

Každý produkt sa užívaním opotrebováva, to platí aj o umelom trávniku.
Rozsah opotrebovania úzko súvisí so spôsobom a intenzitou, ktorými sa umelý trávnik používa.
To znamená, že záruka podlieha amortizačnému faktoru.

PRE UPLATNENIE ZÁRUKY SA VYŽADUJE:

 • predloženie potvrdeného certifikátu o dodávke, inštalácii a servise umelého trávnika. Certifikát
 • uloženie trávnika na kvalifikovaný podklad a použitie správneho inštalačného materiálu
  ( geotextília, spojovacia páska, lepidlo, kliny... )
 • Záruka sa nevzťahuje na inštaláciu alebo ďalšie záručné podmienky, ak boli poskytnuté našimi predajcami.